Όροι Εγγύησης και Επιστροφής Προϊόντων

Για την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων από το κατάστημα μας ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να λάβει γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης και να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.


1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.


2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξη αγοράς.


3. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος ή ηλεκτρονικής συσκευής για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.


4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το Shopweb το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.


5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς το σημείο τεχνικής υποστήριξης του forceshop καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Όσον αφορά την εκ νέου επιστροφή μετά την επισκευή τότε είναι ευθύνη του καταστήματος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση DOA (DeadOnArrival) όπου σε κάθε περίπτωση το κατάστημα αναλαμβάνει τα μεταφορικά.


6. Σε περιπτώσειςDOA (DeadOnArrival) όπου μια συσκευή είναι ‘’νεκρή’’ ή με οποιονδήποτε τρόπο ελαττωματική κατά την παραλαβή της,τότε το κατάστημα αναλαμβάνει να παραλάβει πίσω το προϊόν για έλεγχο και άμεση αντικατάσταση.


7. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)


8. Προβλήματα που προέρχονται από μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών συσκευών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus).


9. Το forceshop δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.


10. Το forceshop δεν υποχρεούνται να προβεί σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.


11. Το forceshop δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες συσκευών και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα ή συσκευών για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.


12.Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το κατάστημαShopweb ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με έξοδα του πελάτη.


13.Το forceshop δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες οποιονδήποτε προγραμμάτων δεν εμπορεύεται.


14. Το forceshop δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:


1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από τo forceshop άτομο.


2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.


3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .


4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.


5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.


6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.


7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.


8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.


9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.


Επιστροφές προϊόντων

1. Έχετε την δυνατότητα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να είναι σφραγισμένα στην αρχική τους συσκευασία.


2. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.


3. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για ασυμβατότητα με υλικά τα οποία δεν είναι αγορασμένα από το forceshop.


Για την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων από το κατάστημα μας ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να λάβει γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης και να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.